A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 溥仪生母:失去特权的母亲

    2016-08-17 13:51
    溥仪只是听载沣说,母亲患的是“紧痰绝”——脑溢血。1915年,溥仪生母瓜尔佳氏听闻袁世凯准备称帝,绝望之中自杀未遂。作为荣禄的女儿,她起初一直把清廷的希望寄托在父亲荣禄的老部下袁世凯身上。但瓜尔佳氏极力主...

相关专题

返回顶部