A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 范雎与白起有什么恩怨 范雎进谗言杀死白起

    2019-06-26 09:24
    战国时代,不仅名将辈出,靠一张嘴折服群雄的辩士也大有人在,秦国后期的范雎就是其中的佼佼者。范雎是魏国人,自负有才,便四处游说诸侯,希望他们接纳自己的建议,但是都没有成功。只好屈居魏国一个叫须贾的大夫手...

相关专题

返回顶部