A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 罗艺为什么会在李世民登基之后造反,是为李建成报仇吗?

    2019-07-16 10:48
    对于熟悉《隋唐演义》、《说唐》、《兴唐传》等等古典小说及其延伸文艺作品的朋友们来说,罗艺这个名字肯定不会陌生。在小说中,罗艺是罗成的父亲,秦叔宝的姑父,隋朝北平王,开国功臣之一,基本是个正面人物。罗艺...

相关专题

返回顶部