A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 成吉思汗西征,把蒙古本土丢给木华黎,他不怕木华黎造反吗

    2019-11-07 10:39
    本来成吉思汗正全力攻打金国,但是受到西方大国花剌子模的挑衅。成吉思汗不得不率军远征花剌子模。这一去就历时六年的时间。成吉思汗在出征前,封木华黎为太师、国王,让他负责攻打金国。(木华黎画像)要知道,成吉...

相关专题

返回顶部