A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 张良的师父是黄石公吗?

    2019-06-14 11:09
    张良年轻时有天在邳桥上散步,有一位身著粗布衣裳的老人走到张良呆的地方,故意把鞋子扔到桥下,对张良说:“年轻人,下去(给我)把鞋取上来!”张良十分吃惊,真想揍他,但是看到老人如此大的年纪,就给他拾了鞋。老人...

相关专题

返回顶部