A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 项梁为什么杀殷通?

    2019-06-17 14:52
    秦二世元年(公元前209年)七月,陈胜、吴广等在大泽乡起义。  同年九月,殷通对项梁说:“大江以西全都造反了,这也是上天要灭亡秦朝的时候啊。我听说先动手的就可以控制别人,后动手的就会被别人所控制。我打算起...

相关专题

返回顶部