A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

唐代诗人胡曾 胡曾个人资料

时间: 2016-09-22 热度:

唐代诗人胡曾 胡曾个人资料

唐代诗人。邵阳(今属湖南)人。生卒年、字号不详(约840—?),十分爱好游历。咸通中,举进士不第,滞留长安。咸通十二年(871),路岩为剑南西川节度使,召为掌书记。乾符元年(874),复为剑南西川节度使高骈掌书记。乾符五年,高骈徙荆南节度使,又从赴荆南,后终老故乡

胡曾相关专题

胡曾最新消息

胡曾图片

返回顶部