A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

关羽之子_蜀汉将领_汉寿亭侯_关兴简介

时间: 2016-09-22 热度:

关羽之子_蜀汉将领_汉寿亭侯_关兴简介

关兴,字安国,生卒年不详,河东解县(今山西运城)人,汉末名将关羽次子,三国时期蜀汉将领,官至龙骧将军。在蜀汉担任侍中、中监军之职,继承父亲汉寿亭侯的爵位。但不久病亡。

关兴相关专题

关兴最新消息

关兴图片

返回顶部