A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

发现南极臭氧洞的主要人物之一 恩里克斯简介

时间: 2016-10-02 热度:

发现南极臭氧洞的主要人物之一 恩里克斯简介

何塞·马里奥·莫利纳-帕斯奎尔·恩里克斯José Mario Molina-Pasquel Henríquez,1943年3月19日-)生于墨西哥墨西哥城,是一位墨西哥化学家,是发现南极臭氧洞的主要人物之一。

何塞·马里奥·莫利纳-帕斯奎尔·恩里克斯相关专题

何塞·马里奥·莫利纳-帕斯奎尔·恩里克斯最新消息

何塞·马里奥·莫利纳-帕斯奎尔·恩里克斯图片

返回顶部