A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

扬州八怪之一 画家 黄山樵子简介

时间: 2016-09-07 热度:

黄山樵子,清代著名画家,僧人,曾住黄山,因号黄山樵子,江苏兴化人,扬州八怪之一。

黄山樵子相关专题

黄山樵子最新消息

黄山樵子图片

返回顶部