A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

原上海戏曲学校校长_京剧老旦_国家一级演员_王梦云简介

时间: 2016-10-05 热度:

原上海戏曲学校校长_京剧老旦_国家一级演员_王梦云简介

王梦云,女,京剧老旦。北京人。国家一级演员。出生于1938年(农历戊寅年)。1994年任上海戏曲学校校长。

王梦云相关专题

王梦云最新消息

王梦云图片

返回顶部