A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

朱允炆太孙 太孙简介

时间: 2016-10-11 热度:

朱允炆太孙 太孙简介

太孙,在太子先于皇帝死时封的,在太子的儿子中挑选, 中国古代皇帝,亲王或者诸侯王的法定继承人的封号。

著名太孙,例如:朱允炆,太子朱标的儿子

太孙相关专题

太孙最新消息

太孙图片

返回顶部