A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

陈之茂嘉泰吴兴志 监察御史陈之茂 陈之茂简介

时间: 2016-10-12 热度:

陈之茂(?─一一六六),字阜卿,无锡(今属江苏)人。高宗绍兴二年(一一三二)进士(《咸淳毗陵志》卷一七)。六年,为休宁尉(《新安志》卷四)。三十年,为秘书省著作郎,监察御史。三十一年,知吴兴,次年改知平江(《嘉泰吴兴志》卷一四)。孝宗隆兴元年(一一六三)知建康,二年知隆兴(《南宋制抚年表》卷上)。乾道二年再知建康,旋致仕(《景定建康志》卷一四)。

陈之茂相关专题

陈之茂最新消息

陈之茂图片

返回顶部