A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

十六国时期前燕文明帝慕容皝之子_南燕献武帝慕容德之兄_南燕末主慕容超之父_慕容纳简介

时间: 2016-10-13 热度:

慕容纳,鲜卑人,十六国时期前燕文明帝慕容皝之子、南燕献武帝慕容德之兄,南燕末主慕容超之父。

慕容纳相关专题

慕容纳最新消息

慕容纳图片

返回顶部