A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

袁世凯袁保恒 袁世凯叔父 袁保恒简介

时间: 2016-10-14 热度:

袁保恒,字小午,号筱坞。项城(今河南省项城县)人。道光三十年(1850)进士。改庶吉士,授翰林院编修,官至刑部侍郎。卒谥文成。筱坞少随父甲三治军,谙练武事,曾先后佐李鸿章,左宗棠军幕二十余年。诗不多作,往往于俊伟之中见悱恻之情。为袁世凯叔父。

袁保恒相关专题

袁保恒最新消息

袁保恒图片

返回顶部