A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

安哥拉人民解放运动党主席_安哥拉人民共和国第一任总统_阿戈什蒂纽·内图简介

时间: 2016-10-15 热度:

阿戈什蒂纽·内图(1922-1979)安哥拉人民解放运动党主席、安哥拉人民共和国第一任总统

阿戈什蒂纽·内图相关专题

阿戈什蒂纽·内图最新消息

阿戈什蒂纽·内图图片

返回顶部