A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

希腊哲学家_创立“埃利亚学派”_帕尔米尼底斯简介

时间: 2016-10-17 热度:

帕尔米尼底斯(Parmenides)希腊哲学家,发创造:创立“埃利亚学派”,绝对的理性主义者。

帕尔米尼底斯相关专题

帕尔米尼底斯最新消息

帕尔米尼底斯图片

返回顶部