A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国作家协会会员_环保活动家_自由撰稿作家_戴晴简介

时间: 2016-10-17 热度:

中国作家协会会员_环保活动家_自由撰稿作家_戴晴简介

戴晴(1941年1月8日-),女,原名傅小庆、傅凝,江西临川人,生于重庆,是中国的一名作家和持不同政见者。中国作家协会会员,自由撰稿作家,独立评论人士,环保活动家。

戴晴相关专题

戴晴最新消息

戴晴图片

返回顶部