A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

罗伦·乔尔德简介 罗伦·乔尔德个人资料

时间: 2016-10-18 热度:

罗伦·乔尔德1967年出生于英国,在西南部的威尔特郡长大。她在家中三姐妹当中,排行老二。父母都是教师,父亲是一位术教师,她在他教书的学校上到六年级。

罗伦·乔尔德相关专题

罗伦·乔尔德最新消息

罗伦·乔尔德图片

返回顶部